Bolagsstyrning

Ansvaret för bolagsstyrning och kontroll av Qlucore fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelse och VD. Till grund för styrningen av bolaget ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen och interna regelverk och policyer.

Bolagsordning

Klicka här.

Bolagsstämma

Klicka här.

Styrelsen

Styrelsen presenteras här (English).

Valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 december 2023, som vardera erbjuds att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de tre nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen och revisor presenteras här (English).