Bolagsstyrning

Ansvaret för bolagsstyrning och kontroll av Qlucore fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelse och VD. Till grund för styrningen av bolaget ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen och interna regelverk och policyer.

Bolagsordning

Klicka här.

Bolagsstämma

Klicka här. 

Styrelsen

Styrelsen presenteras här (English).

Valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 december 2023, som vardera erbjuds att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de tre nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Ledning och revisor

VD

Carl-Johan Ivarsson 

Carl-Johan Ivarsson är civililingenjör i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola och har mer än 25 års erfarenhet från mjukvaruutveckling, produktledning och försäljning och är sedan 2007 VD på Qlucore. Tidigare arbetade Carl-Johan under en längre tid som Vice President med ansvar för produktledningen på Ericsson Mobile Platforms.

Tillträde sin tjänst 2007.

Innehav 346 460 aktier och 12 144 teckningsoptioner. 

Beroende i förhållande till bolaget och företagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Carl-Johan Ivarsson

CFO

Cecilia Grotte

Cecilia Grotte är civilekonom med inriktning redovisning/revision från Lunds universitet. Cecilia har arbetat i ett flertal olika ledande ekonomiroller inom både större koncerner och i mindre bolag. Några av befattningarna som Cecilia haft är CFO på Sparbanken Finn, Sörmlands Sparbank, SimFAS Sweden AB samt Financial Director på Nordic Drugs AB.

Tillträde sin tjänst 2022.

Innehav 9 000 aktier. 

Beroende till bolaget och företagsledningen.

Cecilia Grotte

Revisor

Lisa Albertsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lisa har över 17 års erfarenhet från revision av börsnoterade företag, mjukvaruutveckling samt koncerner med fokus på internationalisering och tillväxt. Lisa har varit revisor i företaget sedan 2017.

Lisa Albertsson