Qlucore

Bolagsstyrning

Ansvaret för bolagsstyrning och kontroll av Qlucore fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelse och VD. Till grund för styrningen av bolaget ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen och interna regelverk och policyer.

Styrelsen

Styrelsen presenteras här (English)

Ledning och revisor

VD

Carl-Johan Ivarsson 

Carl-Johan har mer än 25 års erfarenhet från mjukvaruutveckling, produktledning och försäljning, sedan 2007 som VD på Qlucore. Tidigare arbetade Carl-Johan under en längre tid på Ericsson, bland annat som Vice President med ansvar för produktledningen på Ericsson Mobile Platforms.

Revisor

Lisa Albertsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lisa har över 17 års erfarenhet från revision av börsnoterade företag, mjukvaruutveckling samt koncerner med fokus på internationalisering och tillväxt. Lisa har varit revisor i företaget sedan 2017.

Valberedning

Valberedningen leds av styrelsens ordförande som skall ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 december 2020, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat.